KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

LỊCH TRỰ LỊCH TRỰC CỦA CÁN BỘ TRẺ

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng (7:30-11:30)

Thầy Giang

Thầy Chiến

Thầy Thông

Thầy Bảo

Cô Thu

Chiều (13:30-16:30)

Thầy Giang

Thầy Chiến

Thầy Thông

Thầy Bảo

Cô Thu

 

 LỊCH TRỰC CỦA SINH VIÊN

(Học kỳ 2 năm học 2018-2019)

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng (7:30-11:30)

Nhật Minh

Hoàng Huy

Văn Huỳnh

Thảo Vy

Văn Huỳnh

Toàn Phúc

Huỳnh Phúc

Mạnh Cầm

Hoàng Huy

Nhật Minh

 

Thảo Vy

Chiều (13:30-16:30)

     

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1