KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

LỊCH LÀM VIỆC BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 7:30 - 9:30 Họp bộ môn (8:00 - 9:00)
SV đặc biệt (trực)
Thầy Thanh
Toàn Phúc (trực)
Cô Trang
Thầy Thông
Mạnh Cầm (trực)
Thầy Tạo
Cô Thu
Thầy Thanh
Thầy Hùng (trực)
SV. Thảo Vy
Cô Trang
Thầy Thông
Thầy Bảo (trực)
SV. Huỳnh
SV. Minh
9:30-11:30 Cô Loan
Cô Thu
Thầy Hảo
Thầy Thanh
Thầy Bảo
Thầy Thông
Thầy Nguyên (trực)
SV đặc biệt
Thầy Hảo
Thầy Giang
Thầy Thanh
Thầy Bảo
Toàn Phúc (trực)
Cô Trang
Thầy Hảo
Thầy Phương
Thầy Lăng
Thầy Giang
Thầy Thông
Mạnh Cầm (trực)
Cô Thu
Thầy Thanh
Thầy Hùng (trực)
SV. Thảo Vy
Thầy Thanh
Cô Trang
Thầy Lăng
Thầy Thông
Thầy Bảo (trực)
SV. Huỳnh
SV. Minh
Trưa 11:30 - 13:30 Thầy Hảo
Thầy Hải
Thầy Hảo
Thầy Hải
Thầy Hải Thầy Hải Thầy Tạo
Thầy Hải
Thầy Lăng
Chiều 13:30 - 15:30 Cô Loan
Cô Thu
Thầy Bảo
Thầy Nguyên (trực)
Cô Trang
Thầy Hảo
Thầy Thanh
Toàn Phúc (trực)
Thầy Thanh
Mạnh Cầm (trực)
SV. Huỳnh
SV. Huy
Cô Trang
Cô Thu
Thầy Hùng (trực)
SV. Thảo Vy
Thầy Tạo
Thầy Lăng
Thầy Bảo (trực)
SV. Huy
SV. Minh
15:30 - 17:00 Cô Loan
Thầy Nguyên (trực)
Cô Trang
Thầy Hảo
Thầy Thanh
Toàn Phúc (trực)
Thầy Thanh
Cô Trang
Mạnh Cầm (trực)
SV. Huỳnh
SV. Huy
Cô Trang
Thầy Bảo
Thầy Hùng (trực)
SV. Thảo Vy
SV. Minh
SV. Huy

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1