KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Ứng dụng Positron trong kiểm tra các khuyết tật của vật liệu đã được ứng dụng từ rất lâu trên thế giới. Các đặc trưng cấu trúc của vật liệu có thể được nghiên cứu thông qua sự hủy positron trong vật liệu. Do đó việc tìm ra một mô hình lý thuyết phù hợp để mô tả cấu trúc vật liệu thông qua các sự hủy positron đã và đang được các nhà khoa học phát triển để hoàn thiện hơn các mô hình hủy positron. Trong hướng nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu sự hủy positron ở bộ môn VLHN đã phát triển mô hình hủy positron dựa trên lý thuyết hàm mật độ và phương pháp tính biến phân Monte – Carlo lượng tử “VQMC”. Trong đó các tính toán chủ yếu được xây dựng dựa trên các xấp Kohn  - Sham cho phương trình Schrodinger cho đơn hạt. Do đó các hệ đa hạt phức tạp sẽ được đơn giản về các hệ đơn hạt. Các hàm sóng đơn hạt thể hiện tính tương quan trong hệ đa hạt thông qua các hàm tương quan Jastrow. Các kết quả hiện đang trong quá trình tính toán cho các chất như ZnO, CuO, TiO2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1