KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Trong hướng này, sử dụng các phần mềm mô phỏng Monte Carlo như MCNP, GEANT4, PENELOPE,... hoặc tự viết code để đánh giá các đặc trưng của hệ phổ kế, tính toán trường liều bức xạ từ nguồn đồng vị, máy gia tốc, lò phản ứng, thiết bị chẩn đoán hoặc xạ trị trong y tế, đánh giá an toàn phóng xạ, thiết kế hệ đo. Các công trình liên quan đã công bố như:

-          Đánh giá phân bố suất liều từ máy gia tốc tuyến tính tại Bệnh viện Chợ Rẫy bằng MCNP5,

-           Thiết kế tối ưu hệ đo tán xạ gamma dùng trong đánh giá không hủy mẫu bằng MCNP5,

-           Đánh giá an toàn trong phòng máy X quang chẩn đoán thông thường dùng MCNP5,

-          Mô phỏng thiết bị xạ phẫu Leksell Gamma Knife bằng chương trình MCNP5,

-          Mô phỏng máy gia tốc cyclotron của bệnh viện Chợ Rẫy bằng chương trình MCNPX,

-          Khảo sát ảnh hưởng của matrix và hiệu ứng mật độ lên hiệu suất đỉnh của hệ phổ kế gamma đầu dò HPGe bằng chương trình MCNP,

-          Mô phỏng mẫu lớp bằng phương pháp SMMC,

-          Xây dựng chương trình mô phỏng hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần của detector,

-          Xây dựng chương trình mô phỏng vận chuyển photon-electron bằng phương pháp Monte Carlo,

-          Khảo sát phân bố liều lượng trong phòng máy X quang chuẩn đoán sử dụng chương trình MCNP,

-          Nghiên cứu các vật liệu che chắn trong phòng X quang chẩn đoán bằng chương trình MCNP,

-          Nghiên cứu ảnh hưởng của tán xạ thứ cấp đến hiệu suất tổng bằng chương trình MCNP và thực nghiệm,

-          Thiết kế hệ che chắn phông vũ trụ dùng Geant4,

-          Mô phỏng xác định thời gian sống của hạt Muon bằng chương trình Geant4,

-          Nghiên cứu ảnh hưởng của đáp ứng không tuyến tính lên độ phân giải năng lượng của detector nhấp nháy plastic sử dụng phần mềm mô phỏng Geant 4,

-          Khảo sát sự phân bố của gamma tán xạ ra khỏi detector NaI(Tl) bằng chương trình Geant4.

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1