KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

TT

Tên CT, ĐT

Chủ nhiệm

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1

Xác định pha thở từ ảnh 4DCT phổi bằng phương pháp phân đoạn và đăng ký ảnh biến dạng

X

ĐHQG Loại C

2017-2018

Đang thực hiện

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1