KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Nghiên cứu hệ giảm phông chủ động cho hệ phổ kế gamma phông thấp HPGe

T2015-04

12 tháng

Chủ nhiệm

2017

 

2

Nghiên cứu đáp ứng phổ của bức xạ vũ trụ lên hệ phổ kế HPGe sử dụng kỹ thuật trùng phùng và mô phỏng GEANT4

T2017-13

12 tháng

Chủ nhiệm

2018

(Dự kiến)

 

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1