KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

HƯỚNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VẬT LÝ - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

TRONG NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU

I. Định hướng nghiên cứu

-         Nghiên cứu phát triển màng điện cực polymer sử dụng cho pin nhiên liệu xe hơi và phân tích mối quan hệ cấu trúc - tính chất để pin hoạt động hiệu quả nhất bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân tích hạt nhân và các phương pháp đo hình ảnh trực tiếp (Tán xạ tia X góc nhỏ và siêu nhỏ (SAXS/USAXS), Nhiễu xạ tia X (WAXS), Cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), Phổ thời gian sống của bức xạ huỷ positron (PALS), Phổ nở rộng Doppler của bức xạ huỷ positron (DBS), Phổ hồng ngoại (FT-IR), Kính hiển vi lực nguyên tử (AFM), Kính hiển vi điện tử tán xạ (SEM), Kính hiển vi phân cực ánh sáng (PLM), Phương pháp chuẩn độ (TA), Thermal gravimetric analysis (TGA), Differential scanning calorimetry (DSC), Phương pháp đo tổng trở (EIS), Phép đo độ bền cơ học).

-         Nghiên cứu và phân tích cấu trúc vi mô của vật liệu sử dụng các phương pháp phân tích hạt nhân và các phương pháp đo phổ trực tiếp.

-         Nghiên cứu mối quan hệ cấu trúc – tính chất của vật liệu hạt nhân, vật liệu chuyển đổi năng lượng.

II. Một số kết quả gần đây

2.1

Quy trình tổng hợp màng điện cực polymer sử dụng cho pin nhiên liệu xe hơi bằng cách chiếu xạ gamma khơi mào phản ứng ghép mạch styrene vào ETFE sau đó sunfo hoá để tạo màng dẫn proton ETFE-PEM.

 

2.2

Kết quả về sự thay đổi cấu trúc không gian đa kích thước theo quy trình tổng hợp mẫu từ vật liệu ETFE ban đầu sang vật liệu ghép mạch grafted-ETFE và màng dẫn proton ETFE-PEM.

 

2.3

Kết quả về sự thay đổi cấu trúc không gian đa kích thước của màng dẫn proton ETFE-PEM theo sự thay đổi của khả năng trao đổi ion trong màng (IEC).

 

2.4

(a) Profiles tán xạ tia X góc nhỏ và siêu nhỏ của màng ghép mạch grafted-ETFE theo mức độ ghép mạch bức xạ. (b) Cường độ tán xạ tia X góc nhỏ và siêu nhỏ với   q = 4.0 × 10−3−1.5 ×10−1 nm−1.

 

2.5

Phổ thời gian sống của bức xạ huỷ positron của màng ghép mạch bức xạ Grafted-ETFE (a) và màng dẫn proton ETFE-PEM (b) theo mức độ ghép mạch bức xạ.

 

2.6 2.7

(a) Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) và (b) Phổ nhiễu xạ tia X (XRD) của màng dẫn proton ETFE-PEM theo mức độ ghép mạch bức xạ.

 

2.8

Phổ hồng ngoại (FT-IR) của màng dẫn proton ETFE-PEM theo mức độ ghép mạch bức xạ.

 

2.9

Phổ tán xạ tia X góc lớn của phim ghép mạch bức xạ Grafted-ETFE và màng dẫn proton ETFE-PEM.

 

2.102.112.12

Hình ảnh kính hiển vi lực nguyên tử (AFM) và kính hiển vi điện tử tán xạ (SEM).

III. Công bố khoa học

Công bố quốc tế

1.      L. A. Tuyen, E. Szilágyi, E. Kótai, K. Lázár, L. Bottyán, T.Q. Dung, L.C. Cuong, D.D. Khiem, P.T. Phuc, L.L. Nguyen, P.T. Hue, N.T.N. Hue, C.V. Tao , H.D. Chuong, Structural effects induced by 2.5 MeV proton beam on zeolite 4A: Positron annihilation and X–ray diffraction study, Radiation Physics and Chemistry,  106, 355-359, 2015.

2.     Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Kimio Yoshimura, Yojiro Oba, Masato Ohnuma, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Hierachical structure-property relationships in graft-type fluorinated polymer electrolyte membranes using small- and ultrasmall-angle X-ray scattering analysis, Macromolecules, 47, 2373-2383, 2014.

3.     Trinh Hoa Lang, Chau Van Tao , Kieu Tien Dung, Le Hoang Chien, Positron annihilation in perfect and defective TiO2 rutile crystal with single particle wave function: Slater type orbital and modified Jastrow functions, World Journal of Nuclear Science and Technology, 4, 33-39, 2014.

4.       Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Yosuke Katsumura, and Yasunari Maekawa, Poly(ethylene-co -tetrafluoroethylene) (ETFE)-based graft-type polymer electrolyte membranes with different ion exchange capacitieswith various IEC: Relative humidity dependence for fuel cell applications, Journal of Membrane Science, 447, 19-25, 2013.

5.    L. A. Tuyen, Z. Kajcsos, K. Lázár, T. D. Tap , D. D. Khiem, and P. T. Phuc, Positron annihilation characteristics in multi-wall carbon nanotubes with different average diameters, Journal of Physics: Conference Series 443, 012065, 2013.

6.     Tran Duy Tap, S. Sawada, S. Hasegawa, K. Yoshimura, Y. Oba, M. Ohnuma, Y. Katsumura, and Y. Maekawa, Wide-q observation in small angle X-ray scattering of ETFE-based graft-type polymer electrolyte membranes, JAEA-Review 2012-046, 32, January, 2013.  

7.   Trinh Hoa Lang, G. F. Wang,  S. K. Lai, Free energy landscapes and volumes of coexisting phases for a colloidal dispersion, The journal of chemical physics, 132, 024910, 2010.

8.       A. T. Luu, Zs. Kajcso, N. D. Thanh, T. Q. Dung, M. V. Nhon, K. Lazar, K. Havancsak, G. Huhn, Z. E. Horvath, T. D. Tap , L. T. Son, and P. T. Phuc, Multi-wall carbon nanotubes investigated by positron annihilation techniques and microscopies for further production handling, Physica Status Solidi C, 6, 2578-2581, 2009.

9.    M. Maekawa, Tran Duy Tap, and A. Kawasuso, Characterization of defects by the helium and hydrogen implantation using a slow positron beam, JAEA-Review 2008-055, 153, November, 2008.

Hội nghị, hội thảo quốc tế

1.   Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Kimio Yoshimura, Yojiro Oba, Masato Ohnuma, Yosuke Katsumura, and Yasunari Maekawa, Hierarchical structure / property relationship in graft-type fluorinated polymer electrolyte membranes using ultra small angle X-ray scattering, International symposium on frontier in material science, 2013. 11. 17-19, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam (Oral).

2.   Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Kimio Yoshimura, Yojiro Oba, Masato Ohnuma, Yosuke Katsumura, and Yasunari Maekawa, Hierarchical structure / property relationship in graft-type fluorinated polymer electrolyte membranes using small angle X-ray scattering analysis, The Internal Tokai Symposium, 2013. 07. 23-25, JAEA, Tokai, Japan (Poster).

3.   Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Kimio Yoshimura, Yojiro Oba, Masato Ohnuma, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Study on the structure - property relationship of graft-type fluorinated polymer electrolyte membranes using quantum beams, Workshop on Radiation Isotope 50th, 2013. 07. 03-05, The University of Tokyo, Japan (Oral).

4.      Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Kimio Yoshimura, Yojiro Oba, Masato Ohnuma, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Analysis of structure-property relationship of fluorinated graft-type polymer electrolyte membranes using quantum beams, The Yayoi meeting on radiation graft-polymerization and radiation-ionking, 2013. 03. 05, The University of Tokyo, Japan (Oral).

5.      Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Kimio Yoshimura, Yojiro Oba, Masato Ohnuma, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Analysis of Small Angle X-ray Scattering Profiles of Poly(ethylene-co-tetraflouroethylene)-Based Graft-Type Polymer Electrolyte Membrane, 15th International Small-Angle Scattering Conference 2012, 2012. 11. 18-23, Sydney Convention and Exhibition Center, Australia (Poster).

6.   Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Kimio Yoshimura, Yojiro Oba, Masato Ohnuma, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Hierarchical Structure Analysis of Poly(ethylene-co-tetraflouroethylene)-Based Graft-Type Polymer Electrolyte Membranes by Small Angle X-ray Scattering, 15th International Small-Angle Scattering Conference 2012, 2012. 11. 18-23, Sydney Convention and Exhibition Center, Australia (Oral).

7.      Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Relative humidity independence of properties of ETFE-based graft- type polymer electrolyte membranes for fuel cell applications, The 7th Takasaki Advanced Radiation Research Symposium (JAEA), 2012. 10. 11-12, Takasaki City Hall, Japan (Poster).

8.    Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Fluorinated polymer-based graft-type polymer electrolyte membrane: Relative humidity dependence of properties for fuel cell applications, Radiation chemistry 55th, 2012. 09. 26-28, Sendai, Japan (Poster).

9.     Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Kimio Yoshimura, Yojiro Oba, Masato Ohnuma, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Small Angle X-ray Scattering Studies of Hierarchical Structure in ETFE-Based Graft-Type Polymer Electrolyte Membranes, International Union of Material Research Societies – International Conference on Electric Materials 2012, 2012. 09. 23-28, Pacifico Yokohama, Japan (Oral).

10.   L. A. Tuyen, Zs. Kajcsos, K. Lázár, T. D. Tap , D. D. Khiem, P. T. Phuc, Positron annihilation characteristics in multi-wall carbon nanotubes with different average diameters, 16th International Conference on Positron Annihilation (ICPA-16), 2012. 08. 19-24, Bristol, United Kingdom, (Oral).

11.   Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Kimio Yoshimura, Yojiro Oba, Masato Ohnuma, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Structure-property relationship of graft-type polymer electrolyte membranes based on partially fluorinated polymers, Radioisotopes and Radiation Research, 2012. 07. 09-11, The University of Tokyo, Japan (Oral).

12.   Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Kimio Yoshimura, Yojiro Oba, Masato Ohnuma, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Analysis of the structure / property of graft-type polymer electrolyte membranes based on partially fluorinated polymers, Radiation Process Symposium, 2012. 06. 28-29, The University of Tokyo, Japan (Poster).

13.   Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Kimio Yoshimura, Yojiro Oba, Masato Ohnuma, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Hierarchical structure / property analysis of ETFE-based graft-type polymer electrolyte membranes, Annual Meeting of the Chemical Society of Japan, 2012. 03. 25-28, Keio University, Japan (Oral).

14. Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Kimio Yoshimura, Yojiro Oba, Masato Ohnuma, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Analysis of the hierarchical structure - property relationship of ETFE-based graft-type polymer electrolyte membranes, 2nd International Workshop on Radiation Effects in Nuclear Technology, 2012. 02. 28-29, The University of Tokyo, Japan (Poster).

15.   Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Yojiro Oba, Masato Ohnuma, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Hierarchical structure analysis of ETFE-based graft-type polymer electrolyte membrane by small angle X-ray scattering, The 6th Takasaki Advanced Radiation Research Symposium (JAEA), 2011. 10. 13-14, Takasaki City Hall, Japan (Poster).

16.   Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Yojiro Oba, Masato Ohnuma, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Analysis of hierarchical structure of ETFE-based graft-type polymer electrolyte membranes by small angle X-ray scattering, (Japanese Society of Radiation Chemistry), 2011. 09. 28-30, Osaka University, Japan (Oral).

17.   Tran Duy Tap, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Anada Putra, Daisuke Yamaguchi, Yojiro Oba, Satoshi Koizumi, Masato Ohnuma, Yasunari Maekawa, Yosuke Katsumura, Structural analysis of ETFE-based graft-type polymer electrolyte membranes by small angle X-ray/neutron scattering method, 2011. 08. 30-31, Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan (Oral).

18.   A. T. Luu, Zs. Kajcsos, N. D. Thanh, T. Q. Dung, K. Lázár, K. Havancsák, G. Huhn, Zs. E. Horváth, L. T. Son, P. T. Phuc, T. D. Tap , Multi-Wall Carbon Nanotubes investigated by Positron Annihilation Techniques and Microscopies, International Conference on Positron annihilation 15th, 2009, 01.18-23, Kolkata, India, (Oral).

Công bố tạp chí trong nước

1.        Chau Van Tao, Trinh Hoa Lang , Nguyen Anh Tuan, Le Hoang Chien, Nguyen Huu Loc, Calculating the positron – electron correlation energy in ZnO with the modified single wave function for positron, Science and Technology Development Journal, Vietnam National University – Ho Chi Minh City, 14, 78-86, 2011.

2.     Tran Duy Tap, A. Kawasuso, M. Maekawa, Chau Van Tao , L. A. Tuyen, N. D. Thanh, N. A. Tuan, D. D. Khiem, and N. A. Khoa, Characterization of defects in Si by helium implantation using a slow positron beam, Nuclear Science and Technology, Vietnam Atomic Energy Society, 3, 1-7, 2009.

3.     Tran Duy Tap, Chau Van Tao , D. T. Hien, I. Takahisa, L. C. Hao, L. A. Tuyen, M. Nomachi, N. A. Tuan, S. Kanamaru, V. H. Hai, Y. Kono, and Y. Otake, The BiPo decay experiment, Nuclear Science and Technology, Vietnam Atomic Energy Society, 4, 19-27, 2009.

4.      Chau Van Tao, Nguyen Anh Tuan, Trinh Hoa Lang , Tran Duy Tap, “Positron – Electron Correlation Energy in ZnO Using Quantum Monte Carlo Method”, Nuclear Science and Technology, 2, 1-11, 2009.

5.        Châu Văn Tạo, Trịnh Hoa Lăng , Khảo sát năng lượng tương quan electron-positron trong kim loại Cu (FCC), Tạp chí Phát triển Khoa học và Công Nghệ, ĐHQG Tp.HCM, 10, 27-32, 2007.

Hội nghị trong nước

1.      Tran Duy Tap, Nguyen Hoang Anh , Luong Tuan Anh, Huynh Thi Hai, Luu Anh Tuyen, Do Duy Khiem, Nguyen Quoc Hien, Study on the effects of grafting degree on lamellar structures of graft-type polymer electrolyte membrane for fuel cell application, Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9, (SPMS-2015), 8-10/11/2015, Tp.HCM (Oral).

2.     Nguyen Hoang Anh, Tran Duy Tap , Huynh Thi Hai, Chau Van Tao, Luu Anh Tuyen, Do Duy Khiem, Nguyen Quoc Hien, Study on nanohole structure – gas permeation relationship of graft-type polymer electrolyte membrane for fuel cell application, Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9, (SPMS-2015), 8-10/11/2015, Tp.HCM (Oral).

3.    Huynh Thi Hai, Tran Duy Tap , Nguyen Hoang Anh, Dao Van Quoc, “Determination of interfacial structures of graft-type polymer electrolyte membrane for fuel cell application: a modified Porod’s law approach”, the 9th National Conference on Condensed Matter Physics and Materials Science, (SPMS-2015), 8-10/11/2015, Ho Chi Minh(Oral)

4.        Nguyen Hoang Anh, Tran Duy Tap , Doan Van Quoc, Huynh Thi Hai, Luong Tuan Anh, Nguyen Thi My Da, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Structure analysis of the graft-type proton exchange membranes using small-angle x-ray scattering in the high-q range for fuel cell application, Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ XI, 5-7/8/2015, Đà Nẵng (Oral)

5.     Nguyen Hoang Anh, Tran Duy Tap , Tran Thi Thuy Trang, Huynh Thi Truc Van, Chau Van Tao, Luu Anh Tuyen, Do Duy Khiem, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Yasunari Maekawa, Study of ortho-positronium formation in grafted-type polymer electrolyte membranes for fuel cell application, Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ XI, 5-7/8/2015, Đà Nẵng (Oral)

6.       Tran Duy Tap, Nguyen Hoang Anh , Chau Van Tao, Luu Anh Tuyen, Do Duy Khiem, Phan Trong Phuc, La Ly Nguyen, Atsuo Kawasuso, Masaki Maekawa, Characterization of defects in 4h-sic by hydrogen implantation using positron annihilation spectroscop, Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ XI, 5-7/8/2015, Đà Nẵng (Poster).

7.     Tran Duy Tap, Nguyen Hoang Anh , Luong Tuan Anh, Phan Huu Trong, Nguyen Thi Ngoc Huyen, Shin-ichi Sawada, Shin Hasegawa, Yosuke Katsumura, Yasunari Maekawa, Lamellar structure investigation of graft-type polymer electrolyte membranes using small- and ultra small-angle x-ray scattering for fuel cell application, Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ XI, 5-7/8/2015, Đà Nẵng (Oral).

8.       Trinh Hoa Lang, Chau Van Tao , Le Hoang Lam, Tran Quoc Dung, Tran Duy Tap, Luu Anh Tuyen, Positron annihilation in mordenite zeolite, Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ XI, 5-7/8/2015, Đà Nẵng (Oral).

9.      Trịnh Hoa Lang, Le Cong Hao, Chau Van Tao , Huynh Dinh Chương, Truong Thi Hong Loan, Nguyen Thi My Da, Le Quoc Bao, Le Thi Ngoc Trang, Tran Kim Tuyet, Nguyen Thi Truc Linh, Concrete density measurement using gamma backscattering technique, Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ XI, 5-7/8/2015, Đà Nẵng (Poster).

10.   Tran Duy Tap, Pham Minh Hien, Truong Thi Hong Loan, Phan Le Hoang Sang, Luu Anh Tuyen, Study of Lamellar Structures of Graft-Type Fluorinated Proton Exchange Membranes by Small-Angle X-Ray Scattering: Preparation procedures and Grafting Degree Dependence for Fuel Application, Hội nghị khoa học lần IX-2014, 21/11/2014, Trường ĐHKHTN, Tp.HCM (Oral).

11.   Tran Duy Tap, Pham Minh Hien, Truong Thi Hong Loan, Phan Le Hoang Sang, Luu Anh Tuyen, Structure Analysis of Graft-Type Fluorinated Proton Exchange Membranes by Small-Angle X-Ray Scattering in the High-q Range, Hội nghị khoa học lần IX-2014, 21/11/2014, Trường ĐHKHTN, Tp.HCM (Poster).

12.   Tran Duy Tap, Chau Van Tao , Do Duy Khiem, Luu Anh Tuyen, Nguyen Duc Thanh, Trinh Hoa Lang, Cacullation of some basic positron-related characteristics of semiconductors, Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ VIII, 20-21/8/2009, Nha Trang (Poster).

13.T. D. Tap, C. V. Tao, T. H. Lang , T. P. Dung, P. L. H. Sang, L.A. Tuyen, A. Kawasuso, M. Maekawa, Zs. Kajcsos, Characterization of defects in 4H-SiC by Hydrogen implantation using Positron annihilation spectroscopy, Hội nghị khoa học lần VI-2008, Trường ĐHKHTN, Tp.HCM (Oral).

14.  T. D. Tap, C. V. Tao, T. H. Lang , T. P. Dung, P. L. H. Sang, L. A. Tuyen, A. Kawasuso, M. Maekawa, Effects of helium implantation in highly doped silicon using a slow positron beam, Hội nghị khoa học lần VI-2008, Trường ĐHKHTN, Tp.HCM (Poster).

15.  T. H. Lang, C. V. Tao , T. D. Tap, T. P. Dung, “Determination of Enhancement Factor of electron – positron Annihilation in metal  Cu( FCC)”, Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ VII, 30-31/8/2007, Đà Nẵng (Oral).

16.  C. V. Tao, T. H. Lang , T. D. Tap, T. P. Dung, “DFT caculations of correlated electron – positron energy in metal  Cu (FCC), Hội nghị khoa học lần V-2006, Trường ĐHKHTN, Tp.HCM (Oral).

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1