bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN CAO HỌC KHOÁ 27

 

NguyenLamThuyLinh

17C 34 001

Nguyễn Lâm Thuỳ Linh

DangPhuocSang

17C 34 002
Đặng Phước Sang

TruongThiXuanTruong

17C 34 003
Trương Thị Xuân Trường

NguyenThiVan

17C 34 004

Nguyễn Thị Vân

DongVanHieuAn

17C 34 006

Đống Văn Hiếu Ân


 

NguyenHuuBao

17C 34 007

Nguyễn Hữu Bảo

NguyenQuocBaoCuong

17C 34 008
Nguyễn Quốc Bảo Cường

NguyenHaiDang

17C 34 009
Nguyễn Hải Đăng

NguyenQuangDao

17C 34 010
Nguyễn Quang Đạo

VuAnhDuy 

17C 34 011
Vũ Anh Duy

TrinhThiAiLam

17C 34 012

Trịnh Thị Ái Lâm

NguyenDoanPhuocLoc

17C 34 013
Nguyễn Đoàn Phước Lộc

MaiThanhMan

17C 34 014
Mai Thanh Mẫn

LeHoangMinh

17C 34 015
Lê Hoàng Minh

NguyenPhamTuongMinh

17C 34 016
Nguyễn Phạm Tường Minh

TaHungNam

17C 34 017
Tạ Hùng Nam

 

 

HoThiTuyetNgan

17C 34 018
Hồ Thị Tuyết Ngân

 

LeThuyNhi

17C 34 019

Lê Thuỳ Nhi

LuongThiOanh

17C 34 020
Lương Thị Oanh

ToXuanPhuong

17C 34 021
Tô Xuân Phương

LeCuongQuoc

17C 34 023
Lê Cường Quốc

TranMinhSang

17C 34 024
Trần Minh Sang

LeThiThuThao

17C 34 025
Lê Thị Thu Thảo

BuiCangTri

17C 34 026
Bùi Cang Trí

PhanQuocUy

17C 34 027
Phan Quốc Uy

NguyenThiHaiYen

17C 34 028
Nguyễn Thị Hải Yến

LeThiDen
17C 34 029

Lê Thị Đến

KhuatDuyQuang

17C 34 022

Khuất Duy Quang

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1