KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KTHN KHÓA 2013-2017 - CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

NguyenThiThuanAn1323004

1323004

Nguyễn Thị Thuận An

 

NguyenHuuBao1323005

1323005

Nguyễn Hữu Bảo

NguyenCongHau1323020

1323020

Nguyễn Công Hậu

PhamThiHoa1323027

1323027

Phạm Thị Hòa

ThongHungKhang1323036

1323036

Thóng Hưng Khang

NguyenHuynhKhanh1323038

1323038

Nguyễn Huỳnh Khánh

LeYKhoa1323040

1323040

Lê Y Khoa

DoThiTuyetLe1323041

1323041

Đỗ Thi Tuyết Lê

NgoNguyenTuongNghi1323054

1323054

Ngô Nguyễn Tường Nghi

NguyenHuuNghia1323055

1323055

Nguyễn Hữu Nghĩa

KhongTrongNhan1323060

1323060

Khổng Trọng Nhân

VoNguyenPhuong1323069

1323069

Võ Nguyên Phương

NguyenDuyPhuoc1323070

1323070

Nguyễn Duy Phước

TranVanPhuoc1323071

1323071

Trần Văn Phước

TranMinhSang1323075

1323075

Trần Minh Sang

ChauHoaiThanh1323076

1323076

Châu Hoài Thanh

PhanDanhThng1323080

1323080

Phan Danh Thắng

LuuQuocThinh1323083

1323083

Lưu Quốc Thịnh

PhamHuyTu1323103

1323103

Phạm Huy Tú

NguyenHoaiVan1323104

1323104

Nguyễn Hoài Văn

TrinhHoangVu1323106

1323106

Trịnh Hoàng Vũ

NongKimThuong1323113

1323113

Nông Kim Thương

     

.

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1