KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

DANH SÁCH SINH VIÊN KỸ THUẬT HẠT NHÂN KHOÁ 2015: CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VLYK15 1423049 LuuChiThanh

1423049
Lưu Chí Thanh

VLYK15 1523014 NguyenThiThuHien

1523014
Nguyễn Thị Thu Hiền

VLYK15 1523017 NguyenDoanHoangHUy

1523017
Nguyễn Đoàn Hoàng Huy

VLYK15 1523019 DoVanHuynh

1523019
Đỗ Văn Huỳnh

 

VLYK15 1523023 NguyenThiThuyLinh

1523023
Nguyễn Thị Thuỳ Linh

 

 

VLYK15 1523024 DangVanLong

1523024
Đặng Văn Long

 

 

VLYK15 1523026 LeDoLoc

1523026
Lê Đỗ Lộc

 

 

VLYK15 1523027 LyNhatMinh

1523027
Lý Nhật Minh

 

VLYK15 1523029 NhuyenNhatNam

1523029
Nguyễn Nhật Nam

 

VLYK15 1523032 TrinhNguyenYenNhi

1523032
Trịnh Nguyễn Yến Nhi

 ( Lớp trưởng )

VLYK15 1523056 TruongThiTien

1523056

Trương Thị Tiến

VLYK15 1523059 HuynhTuTri

1523059
Huỳnh Tự Trí

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1