bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

Theo công văn số 352/ĐHQG-KHCN ngày 28/02/2020 về việc xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM kế hoạch năm 2021, Trường xin thông báo đến các cán bộ việc đăng ký đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B và C năm 2021 như sau:

Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B:
Đề xuất phù hợp với Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH&CN trong ĐHQG-HCM tại Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012* của Giám đốc ĐHQG-HCM. Ưu tiên định hướng nghiên cứu theo các chương trình cấp quốc gia (Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020* của Bộ KH&CN về hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021). ĐHQG-HCM ưu tiên phê duyệt đề tài có công bố quốc tế/phục vụ cộng đồng.

 Hồ sơ đăng ký** được đóng thành cuốn bao gồm:
-       Trang bìa và thuyết minh đề cương có chữ ký của chủ nhiệm (mẫu R00, R01 - B);

-       Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên tham gia có ký tên (mẫu R03);

-       Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) có đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan liên quan (mẫu R04).

Hồ sơ đăng ký cần nộp: 01 bản gốc và 02 bản sao nộp tại phòng KHCN (F. 07) và gởi file thuyết minh (word, unicode) qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 Thời gian nộp hồ sơ đề tài loại B: trước 17g00 ngày 18/3/2020.

 Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C:
Đề xuất phù hợp với Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH&CN trong ĐHQG-HCM tại Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012* của Giám đốc ĐHQG-HCM. ĐHQG-HCM ưu tiên phê duyệt đề tài có công bố quốc tế/phục vụ cộng đồng.

 Hồ sơ đăng ký** được đóng thành cuốn bao gồm:
-       Trang bìa và thuyết minh đề cương có chữ ký của chủ nhiệm (mẫu R00, R01 - C);

-       Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên chủ chốt có ký tên (mẫu R03);

-       Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) có đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan liên quan (mẫu R04).

Hồ sơ đăng ký cần nộp: 04 bản nộp tại phòng KHCN (F. 07) và gởi file thuyết minh (word, unicode) qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Thời gian nộp hồ sơ đề tài loại C: trước 17g00 ngày 18/3/2020.

Lưu ý việc đánh giá thẩm định hoàn toàn dựa trên hồ sơ đăng ký. Vì vậy, cá nhân đăng ký đề tài cần chuẩn bị thuyết minh và hồ sơ thật chu đáo, xem chi tiết Điều 7 về tiêu chuẩn đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM và Điều 12 về tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài của QĐ số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012.  

Kính chào trân trọng.    

(*) Files .pdf văn bản quy định đính kèm.  

(**) Files .doc mẫu biểu đính kèm.

 

Các File đính kèm:

Công văn số 254 BKHCN-KHTC ngày 07.02.2020 của Bộ KHCN

QĐ 193-ĐHQG 22-3-2012- QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI CÁC CẤP

R00 - TRANG BÌA THUYẾT MINH

R01 - B Thuyết minh đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B

R03 - Lý lịch Khoa học

R04 - Giấy xác nhận phối hợp thực hiện

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1