KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

LỊCH HỌC THỰC TẬP VLHN ĐẠI CƯƠNG 11/2013

Thứ ba

Số nhóm

Cán bộ giảng dạy

Ca 1 (7h-8h30)

4

Thầy Hùng, Cô Ngân, Cô Oanh

Ca 2 (8h30-11h)

2

Thầy Hùng, Cô Ngân, Cô Oanh

Ca 3 (3h15-4h45)

3

Thầy Chiến, Cô Anh

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1