KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC QUỐC TẾ CỦA ĐẠI HỌC KYUSHU

Trường Đại học Kyushu thông báo tuyển sinh chương trình cao học quốc tế dành cho sinh viên Việt Nam theo diện học bổng JDS (dành cho trình độ Thạc sĩ) và học bổng của chính phủ Việt Nam (dành cho trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ) như sau:

ĐỐI TƯỢNG

1. Trình độ Thạc sĩ: dành cho các ứng viên đã tốt nghiệp cử nhân và có nguyện vọng học tiếp lên Thạc sĩ. Ứng viên đăng kí tham gia chương trình phải hội đủ điều kiện để xin học bổng JDS (Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship) hoặc Học bổng theo Đề án 599 của chính phủ Việt Nam. Học bổng JDS thường thông báo tuyển sinh vào tháng 9 hằng năm trong khi học bổng 599 thường tuyển sinh hai đợt vào tháng 3 và tháng 9 hằng năm.

2. Trình độ Tiến sĩ: dành cho các ứng viên đã tốt nghiệp Thạc sĩ và có nguyện vọng học tiếp lên Tiến sĩ. Ứng viên đăng kí tham gia chương trình phải hội đủ điều kiện để xin học bổng theo Đề án 911 của chính phủ Việt Nam. Học bổng 911 thường thông báo tuyển sinh hai đợt vào tháng 3 và tháng 9 hằng năm.

THỜI GIAN ĐĂNG KÍ CHƯƠNG TRÌNH

- Trình độ Thạc sĩ: khoảng đầu tháng 4 hằng năm

- Trình độ Tiến sĩ: khoảng đầu tháng 4 hoặc tháng 6 hằng năm

THỜI GIAN NHẬP HỌC: 1 tháng 10 năm 2016

QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ: các ứng viên phải có kết quả học bổng (JDS, 599, 911) trước khi đăng kí chương trình do đó phải có kế hoạch xin học bổng hợp lý và nghiêm túc. Trong quá trình xin học bổng, các ứng viên cần phải trao đổi và liên lạc với các giáo sư trong chương trình để được tư vấn về cách chọn đề tài và viết đề cương nghiên cứu.

Download hướng dẫn thủ tục chi tiết tại đây

Các thông tin khác:

  • Thông tin về chương trình: 

http://www.qpn.kyushu-u.ac.jp/e/InternationalAcademicPrograms.html

  • Thông tin các giáo sư và đề tài nghiên cứu tham khảo trong chương trình:

http://www.qpn.kyushu-u.ac.jp/e/researchgroup_VIED-MOET.html

  • Thông tin vể học bổng JDS: 

http://jds-scholarship.org/country/vietnam/

  • Thông tin về học bổng Đề án 599 năm 2015: 

http://www.vied.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2891:thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-dai-hoc-va-thac-si-o-nuoc-ngoai-theo-de-an-599-nam-2015&catid=146:tuy-n-sinh&Itemid=545&lang=vn

  • Thông tin về học bổng Đề án 911 năm 2015: 

http://www.vied.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2866:thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-tien-si-o-nuoc-ngoai-theo-de-an-911&catid=146&Itemid=545&lang=vn

  • Thông tin về Trường Đại học Kyushu - Trường Sau đại học - Khoa Kĩ thuật - Bộ môn Vật lý lượng tử ứng dụng và Kỹ thuật hạt nhân:

http://www.qpn.kyushu-u.ac.jp/e/

http://www.eng.kyushu-u.ac.jp/e/graduate/quantum/index.html

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1