KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Danh mục báo cáo oral và poster trong hội nghị khoa học trường : xem tại đây

Chú ý: tiểu ban Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân sẽ bắt đầu sớm hơn 30 phút. Bài báo cáo đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 13h00.

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1