KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 21 /TB-KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho những  sinh viên tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2019 như sau:

  1. Thời gian và địa điểm:
  • Đối tượng: Sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng, Sinh viên lớp Hoàn chỉnh ĐH, Sinh viên hệ VLVH, TXQM tốt nghiệp đợt tháng 3, 4/2019.
  • Thời gian tổ chức lễ: 8g00 ngày 23/5/2019 (thứ 5).
  • Địa điểm: Giảng đường 1 (227 Nguyễn Văn Cừ, Q5)
  • Thời gian tập trung để hướng dẫn và nhận lễ phục: 15g00 ngày 22/5/2019 (thứ 4) tại Giảng đường 1. Sinh viên phải mang theo CMND để nhận lễ phục.
  1. Đăng ký dự lễ:
  • Thời gian đăng ký dự lễ và đóng lệ phí: từ 8g đến 16g30 ngày 20 và 21/5/2019 tại phòng Công tác Sinh viên (một Sinh viên có thể đăng ký cho nhiều bạn). Sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi không đóng phí tuy nhiên vẫn phải đăng ký tham dự tại phòng Công tác Sinh viên trong thời gian quy định như trên.
  • Lưu ý: sinh viên nào vắng mặt ngày 22/5/2019 sẽ không được dự lễ trao bằng tốt nghiệp vào ngày 23/5/2019./.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1