FACULTY OF PHYSICS & ENGINEERING PHYSICS

DEPARTMENT OF NUCLEAR PHYSICS-NUCLEAR ENGINEERING

NTHung1

ThS. Nguyễn Thanh Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

  - Dòng 2 pha trong nghiên cứu an toàn lò phản ứng hạt nhân

  - Các quá trình thủy động lực học và truyền nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân

BẢN TIN KHOA HỌC

Links

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo           canti1