KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Chương trình đại học   :

Chương trình bậc đại học gồm có chuyên ngành “Vật lý Hạt nhân” và các chuyên ngành trong ngành “Kỹ thuật hạt nhân”.

Tùy vào chuyên ngành đào tạo của “Vật lý Hạt nhân” hoặc “Kỹ thuật hạt nhân”, sinh viên sẽ theo học các môn học chuyên ngành sau đây.

 

Chuyên Ngành Vật Lý Hạt Nhân

STT

Học kỳ 4

TC

Học kỳ 5

TC

1

2

3

4

5

6

7

8

Phương pháp tính

Các phương pháp toán lý

Cơ lý thuyết

Điện tử cơ bản

Cơ lượng tử 1

Vật lý hạt nhân

Vật lý chất rắn

Vật lý nguyên tử

4

4

3

4

4

4

3

2

Lý thuyết hạt nhân

Vật lý phóng xạ

Phương pháp – Thiết bị ghi bức xạ

Cơ lượng tử 2

4

2

4

2

STT

Học kỳ 6

TC

Học kỳ 7

TC

1

2

3

4

5

6

Ứng dụng tin học trong Vật lý hạt nhân

An toàn - Liều lượng

Máy gia tốc

Xử lý thống kê số liệu thực nghiệm hạt nhân

Thực tập chuyên đề I

Vật lý neutron và lò phản ứng

4

3

2

3

2

4

Ứng dụng hạt nhân trong Công Nghiệp

Các phương pháp phân tích hạt nhân

Ứng dụng hạt nhân trong Nông – Y – Sinh

Thực tập chuyên đề II

2

3

2

1

Học kỳ 8

TC

 

Khóa luận tốt nghiệp

Hoặc

Seminar tốt nghiệp+ 2 môn học

10

10

 

Ngành Kỹ Thuật Hạt nhân

 

  • Chuyên ngành “Kỹ thuật Hạt nhân”

STT

Học kỳ 4

TC

Học kỳ 5

TC

1

2

3

4

5

6

7

Phương pháp tính

Các phương pháp toán lý

Điện tử cơ bản

Cơ lượng tử 1

Vật lý hạt nhân

Vật lý chất rắn

Vật lý nguyên tử

4

4

4

4

4

3

2

Điện động lực

Vật lý thống kê

Cơ sở vật lý phóng xạ

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ

Vật lý lò phản ứng

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân

4

3

2

4

4

4

STT

Học kỳ 6

TC

Học kỳ 7

TC

1

2

3

4

5

6

7

An toàn phóng xạ

Phân tích số liệu trong kỹ thuật hạt nhân

Công nghệ bức xạ

Kỹ thuật phân tích hạt nhân

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường

Thực tập cơ sở kỹ thuật hạt nhân

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc

3

3

2

3

3

2

2

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt nhân

 

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nông-sinh-y

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong địa vật lí và thủy văn

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân

4

2

2

3

2

2

Học kỳ 8

TC

 

Khóa luận tốt nghiệp

Hoặc

Seminar tốt nghiệp

Kỹ thuật hạt nhân

Mô phỏng các vấn đề trong kỹ thuật hạt nhân

10

4

3

3

 

 

  • Chuyên ngành “Năng lượng và Điện hạt nhân”

STT

Học kỳ 4

TC

Học kỳ 5

TC

1

2

3

4

5

6

7

Phương pháp tính

Các phương pháp toán lý

Điện tử cơ bản

Cơ lượng tử 1

Vật lý hạt nhân

Vật lý chất rắn

Vật lý nguyên tử

4

4

4

4

4

3

2

Điện động lực

Vật lý thống kê

Cơ sở vật lý phóng xạ

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ

Vật lý lò phản ứng

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân

4

3

2

4

4

4

STT

Học kỳ 6

TC

Học kỳ 7

TC

1

2

3

4

5

6

7

An toàn phóng xạ

Phân tích số liệu trong kỹ thuật hạt nhân

Công nghệ lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân

Thủy nhiệt học trong lò phản ứng

Hóa phóng xạ

Thực tập cơ sở kỹ thuật hạt nhân

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc

3

3

3

3

3

2

2

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt nhân

 

Chu trình nhiên liệu hạt nhân và quản lý chất thải phóng xạ

An toàn hạt nhân

Mô phỏng vận hành nhà máy điện hạt nhân

Thực tập chuyên đề Năng lượng hạt nhân

Thực tập thực tế năng lượng hạt nhân

4

3

3

3

2

2

Học kỳ 8

TC

 

Khóa luận tốt nghiệp

Hoặc

Seminar tốt nghiệp

Kỹ thuật hạt nhân

Mô phỏng các vấn đề trong kỹ thuật hạt nhân

10

4

3

3

 

 

  • Chuyên ngành “Vật lý Y khoa”

STT

Học kỳ 4

TC

Học kỳ 5

TC

1

2

3

4

5

6

7

Phương pháp tính

Các phương pháp toán lý

Điện tử cơ bản

Cơ lượng tử 1

Vật lý hạt nhân

Vật lý chất rắn

Vật lý nguyên tử

4

4

4

4

4

3

2

Điện động lực

Vật lý thống kê

Cơ sở vật lý phóng xạ

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ

Vật lý lò phản ứng

Sinh học bức xạ

4

3

2

4

4

2

STT

Học kỳ 6

TC

Học kỳ 7

TC

1

2

3

4

5

6

7

8

An toàn phóng xạ

Phân tích số liệu trong kỹ thuật hạt nhân

Cơ thể học và sinh lý học

Cơ sở vật lý trong xạ trị

Cơ sở vật lý trong chẩn đoán hình ảnh

Thực tập cơ sở kỹ thuật hạt nhân

Thực tập vật lý y khoa 1

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc

3

3

2

3

2

2

3

2

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt nhân

 

Cơ sở vật lý trong y học hạt nhân

Xử lý ảnh trong y khoa

Thực tập vật lý y khoa 2

Thực tập thực tế vật lý y khoa

4

3

3

3

2

Học kỳ 8

TC

 

Khóa luận tốt nghiệp

Hoặc

Seminar tốt nghiệp

Kỹ thuật hạt nhân

Mô phỏng các vấn đề trong kỹ thuật hạt nhân

10

4

3

3

 

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1