bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số: 80 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Năm học 2020 – 2021 (đợt bổ sung)

________________________

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên có nhu cầu lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian nhận đăng ký và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

1. Thời gian và địa điểm nhận đăng ký:

  • Thời gian: từ ngày 03/11 đến ngày 17/11/2020.
  • Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

2. Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đăng ký lưu trú: nhận tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở Nguyễn Văn Cừ.
  • Các loại giấy tờ cần thiết khác (theo từng đối tượng như bên dưới)

STT

Đối tượng xét

Hồ sơ đính kèm

 1.

Diện chính sách: Sinh viên được xét miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021.

-          Đơn đăng ký lưu trú

(Nhà trường sẽ căn cứ vào danh sách đã được xét miễn, giảm học phí tại trường trong học kỳ 1 năm học 2020 – 2021).

 2.

Các sinh viên không thuộc các đối tượng ở mục 1

-          Đơn đăng ký lưu trú


3. Lệ phí lưu trú:

Loại phí

Số tiền

Phí nội trú (không bao gồm định mức điện, nước):

+       Sinh viên thuộc diện chính sách

+       Sinh viên không thuộc diện chính sách

 

150.000đ x 11 tháng = 1.650.000 đồng

200.000đ x 11 tháng = 2.200.000 đồng

Thế chân tài sản

300.000 đồng

Phí hồ sơ

50.000 đồng

4. Thời gian tổ chức tiếp nhận lưu trú:  từ ngày 03/11 đến ngày 17/11/2020.

 

Nơi nhận:

-            BGH (để báo cáo);

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Đã ký)  

TRẦN VŨ

 

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1