KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

           Vật lý hạt cơ bản và năng lượng cao là mảng nghiên cứu mới thành lập tại trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp HCM. Chúng tôi quan tâm đến các vấn đề tiên phong nhằm tìm hiểu bản nhất của tự nhiên, ví dụ như: nguồn gốc của khối lượng các hạt, lý thuyết lượng tử của trường trọng lực, sự bất đối xứng của vật chất và phản vật chất trong vũ trụ, v.v. Đồng thời chúng tôi cũng nghiên cứu các kỹ thuật thực nghiệm, mô phỏng các quá trình tương tác và xử lý số liệu thực nghiệm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1