KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

GS.TS Châu Văn Tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Bộ Môn

 

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU

     - Lý thuyết hạt nhân

     - Hủy positron

     - Trương tác bức xạ với vật chất
 
* HƯỚNG GIẢNG DẠY

     - Lý thuyết hạt nhân

     - Tương tác bức xạ với vật chất

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1