KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

GS.TS Châu Văn Tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Hiệu Trưởng trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Trưởng Bộ Môn

 

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU

     - Lý thuyết hạt nhân

     - Hủy positron

     - Trương tác bức xạ với vật chất
 
* HƯỚNG GIẢNG DẠY

     - Lý thuyết hạt nhân

     - Tương tác bức xạ với vật chất

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1