bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Trần Thiện Thanh, Văn Tấn Phát, Lê Hoàng Minh, Huỳnh Đình Chương, Võ Hoàng Nguyên, Nguyễn Trí Toàn Phúc, Lê Quang Vương, Nguyễn Duy Thông, Châu Văn Tạo
 
Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci.; 4(2):Online-First
 
TÓM TẮT: 
Các thông số đặc trưng của vật liệu liên quan đến tương tác của bức xạ photon như: hệ số suy giảm khối, số nguyên tử hiệu dụng, mật độ electron là những dữ liệu cần thiết được yêu cầu trong nhiều công việc như chẩn đoán và xạ trị ung thư, chiếu xạ công nghiệp, tính liều lượng bức xạ, che chắn phóng xạ, phân tích hàm lượng nguyên tố và đồng vị phóng xạ. Trong bài báo này, các mô hình lý thuyết như tham số dạng phi tương đối tính (NRFF), tham số dạng tương đối tính (RFF), tham số dạng hiệu chỉnh (MFF) được sử dụng để tính toán tỉ số Rayleigh-Compton đối với các nguyên tố có 6<=Z<=82 tại năng lượng 59,5 keV. Kết quả chỉ ra rằng có sự khác biệt lớn giữa các mô hình tính toán đối với bia có số nguyên tử lớn. Giá trị trung bình của tỉ số Rayleigh-Compton theo số nguyên tử Z được làm khớp hàm bậc hai mô tả khá tốt quy luật phụ thuộc này với hệ số tương quan R2 =0,996. Bên cạnh đó, hệ đo thực nghiệm cũng được thiết kế và thực nghiệm đo đạc đối với một số bia như nhôm, đồng và chì tại góc tán xạ 150o sử dụng nguồn 241Am bằng đầu dò Si(Li) để kiểm chứng với kết quả tính toán lý thuyết. Kết quả thực nghiệm ban đầu đã chỉ ra rằng có sự phù hợp tốt giữa các mô hình lý thuyết với các bia nhôm, đồng và chì với độ sai biệt dưới 20%. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiến hành thực nghiệm với nhiều dạng bia khác nhau để đánh giá chi tiết hơn.
Từ khoá: NRFF, RFF, MFF, Tỉ số Rayleigh-Compton, đầu dò Si(Li)
 
More detail >>

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1