bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


Số:  14  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v thủ tục đăng ký giấy xác nhận sinh viên qua mạng

 

Trước tình hình sinh viên hiện đang tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo về việc thủ tục đăng ký giấy xác nhận sinh viên qua mạng đối với các sinh viên có nhu cầu, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng áp dụng: sinh viên hiện trong danh sách đang học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  2. Thời gian áp dụng: từ ngày 20/03/2020 đến ngày 28/04/2020.
  3. Quy trình thực hiện:
  • Bước 1: Sinh viên đăng ký tại đường link sau, lưu ý sinh viên phải sử dụng email sinh viên: https://bitly.com.vn/oFiA9
  • Bước 2: Nhà trường sẽ gửi giấy xác nhận đến địa chỉ sinh viên đã đăng ký thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
  • Bước 3: Sau khi gửi giấy xác nhận, Nhà trường sẽ gửi email xác nhận mã vận chuyển qua email sinh viên.
  • Bước 4: Khi nhận được giấy xác nhận, sinh viên thanh toán chi phí cho đơn vị vận chuyển./.

  Nơi nhận:

-   BGH (để b/c);

-   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Trần Vũ

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1