bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

SCHEDULE OF MASTER COURSE 29th

December 23rd, 2019 – January 10th, 2020

Course: Particle physics

Date

Monday

23rd

Tuesday

24th

Wednesday

25th

Thursday

26th

Friday

27th

Morning

    8:30-11:00

Lecture

Lecture

Lecture

Lecture

Lecture

 

Date

Monday

30th

Tuesday

31th

 

 

 

Morning

    8:30-11:00

Lecture

Lecture

     
 

Date

Monday

6th

Tuesday

7nd

Wednesday

8th

Thursday

9th

Friday

10th

Morning

    8:30-11:00

Lecture

Lecture

Lecture

presentation

presentation

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1