KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

SCHEDULE OF MASTER COURSE 28th

December 10th – 20th, 2018

 

Date

Monday

10th

Tuesday

11th

Wednesday

12th 

Thursday

13th

Friday

14th

Morning

8am-10am

 

Lecture

Lecture

Lecture

Lecture

Afternoon

14am-16am

Lecture

       

Date

Monday

17th

Tuesday

18th

Wednesday

19th 

Thursday

20st

 

Morning

8am-10am

Lecture

Lecture

Lecture

Lecture

 

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1