KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

SCHEDULE OF MASTER COURSE 28th

December 26th, 2017 – January 11th, 2018

Date

 

 

Wednesday

26th 

Thursday

27th

Friday

28th

Morning

   8:30-11:00

   

Lecture

Lecture

Lecture

 

Date

 

 

Wednesday

2nd 

Thursday

3rd

Friday

4th

Morning

   8:30-11:00

   

Lecture

Lecture

 
 

Date

Monday

7th

Tuesday

8nd

Wednesday

9th 

Thursday

10th

Friday

11th

Morning

   8:30-11:00

Lecture

Lecture

Lecture

presentation

presentation

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1