KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 28/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

Dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK1/2018-2019

_________________________

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách SV dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích học kỳ 1/2018-2019 như sau:

1. Căn cứ và mức điểm được xét cấp HBKK HK1/2018-2019:

  • Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-KHTN ngày 23/04/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh

viên và Quy định kèm theo Quyết định này;

  • Căn cứ vào kết quả học tập HK2/2017-2018, kết quả rèn luyện HK2/2017-2018
  • Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ như sau:

Ngành

Khóa 2015

Khóa 2016

Khóa 2017

Tổng số suất

Toán

8.8

8.74

7.98

35

CNTT

8.0

8.24

8.53

93

Vật lý

8.08

8.21

8.0

21

Hóa

8.39

8.18

8.88

37

Sinh

8.27

7.44

7.85

43

Địa chất

8.14

7.64

7.4

12

KH Môi trường

8.03

7.96

8.0

24

CNSH

8.5

8.36

8.5

29

KHVL

7.92

8.08

7.75

30

ĐTVT

8.32

8.03

8.5

28

HDH

8.44

7.55

07

CN Môi trường

8.0

8.13

7.66

15

Kỹ thuật Hạt nhân

9.0

9.17

8.18

05

Bậc CĐ

 7.4

 7.93

 43

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích:

Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến:

3. Thời gian khiếu nại:

- Sinh viên thắc mắc về học bổng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (ở cả 02 cơ sở) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/05/2019.

Sau thời gian trên nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến học bổng khuyến khích học kỳ 1/2018 - 2019.

- Trường hợp cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản, sinh viên liên hệ Phòng Công tác Sinh viên hạn cuối ngày đến hết ngày 24/05/2019.

  1. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

Nơi nhận:

-         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

Trần Vũ

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1