bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Chương trình đại học :

Chương trình bậc đại học gồm có chuyên ngành “Vật lý Hạt nhân” và các chuyên ngành trong ngành “Kỹ thuật hạt nhân”.

Tùy vào chuyên ngành đào tạo của “Vật lý Hạt nhân” hoặc “Kỹ thuật hạt nhân”, sinh viên sẽ theo học các môn học chuyên ngành sau đây.

Chuyên Ngành Vật lý Hạt nhân

STT

Mã HP

Tên học phần

Số TC

Số tiết

BB/TC

Kế hoạch giảng dạy

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

1

PHY10301

Lý thuyết hạt nhân

4

60

0

0

BB

HK5

2

PHY10302

Vật lý phóng xạ

2

30

0

0

BB

HK5

3

PHY10303

Phương pháp ghi bức xạ và thiết bị ghi bức xạ

3

30

30

0

BB

HK5

4

PHY10313

Cơ học lượng tử trong vật lý hạt nhân

2

30

0

0

TC

HK5

 

TỔNG CỘNG HK5

11

         

1

PHY10304

Vật lý neutron và lò phản ứng

3

45

0

0

BB

HK6

2

PHY10305

An toàn và liều lượng

3

45

0

0

BB

HK6

3

PHY10306

Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm hạt nhân

3

30

30

0

BB

HK6

4

PHY10307

Ứng dụng tin học trong vật lý hạt nhân

2

0

60

0

BB

HK6

5

PHY10308

Thực tập cơ sở vật lý hạt nhân

2

0

60

0

BB

HK6

6

PHY10314

Thực tập thực tế vật lý hạt nhân

2

0

60

0

TC

HK6

7

PHY10318

Công nghệ lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân

2

30

0

0

TC

HK6

8

PHY10319

Thiết bị chẩn đoán và xử lý ảnh y khoa

3

45

0

0

TC

HK6

 

TỔNG CỘNG HK6

16

         

1

PHY10309

Thực tập chuyên đề vật lý hạt nhân

2

0

60

0

BB

HK7

2

PHY10310

Các phương pháp phân tích hạt nhân

2

30

0

0

BB

HK7

3

PHY10311

Ứng dụng hạt nhân trong nông-sinh-y

2

30

0

0

BB

HK7

4

PHY10312

Ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp

2

30

0

0

BB

HK7

5

PHY10315

Máy gia tốc

2

30

0

0

TC

HK7

6

PHY10316

Vật lý hạt cơ bản

2

30

0

0

TC

HK7

7

PHY10317

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn

3

45

0

0

TC

HK7

 

TỔNG CỘNG HK7

11

         

1

PHY10995

Khóa luận tốt nghiệp

10

0

300

0

BB

HK8

 

Thi tốt nghiệp

           

1

PHY10980

Phương pháp tính trong vật lý

3

45

0

0

BB

HK8

2

PHY10981

Mô phỏng các bài toán trong vật lý

3

30

30

0

BB

HK8

3

PHY10990

Seminar tốt nghiệp

4

0

120

0

BB

HK8

 

TỔNG CỘNG HK8

10

         

 

 

NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Chuyên Ngành Kỹ Thuật Hạt nhân

STT

Mã HP

Tên học phần

Số TC

Số tiết

BB/TC

Kế hoạch giảng dạy

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

1

NTE10101

Cơ sở vật lý phóng xạ

2

30

0

0

BB

HK5

2

NTE10102

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ

3

30

30

0

BB

HK5

3

NTE10111

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân

3

45

0

0

BB

HK5

4

NTE10112

Vật lý lò phản ứng

4

60

0

0

BB

HK5

 

TỔNG CỘNG HK5

12

         

1

NTE10103

Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm trong kỹ thuật hạt nhân

3

30

30

0

BB

HK6

2

NTE10104

Thực tập cơ sở kỹ thuật hạt nhân

2

0

60

0

BB

HK6

3

NTE10105

An toàn bức xạ

3

45

0

0

BB

HK6

4

NTE10110

Công nghệ lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân

2

30

0

0

TC

HK6

5

NTE10113

Công nghệ bức xạ

2

30

0

0

BB

HK6

6

NTE10114

Kỹ thuật phân tích hạt nhân

3

45

0

0

BB

HK6

 

TỔNG CỘNG HK6

15

         

1

NTE10106

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt nhân

2

0

60

0

BB

HK7

2

NTE10115

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân

2

0

60

0

BB

HK7

3

NTE10116

Ứng dụng KTHN trong Nông-Y-Sinh

2

30

0

0

BB

HK7

4

NTE10117

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân

2

0

60

0

BB

HK7

5

NTE10107

Nguyên lý và ứng dụng máy gia tốc

2

30

0

0

TC

HK7

6

NTE10108

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

2

3

0

0

TC

HK7

7

NTE10109

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn

3

45

0

0

TC

HK7

8

NTE10118

Vật lý hạt cơ bản

2

30

0

0

TC

HK7

9

NTE10304

Cơ sở vật lý trong y học hạt nhân

3

30

30

0

TC

HK7

 

TỔNG CỘNG HK7

14

         

1

NTE10995

Khóa luận tốt nghiệp

10

10

0

0

BB

HK8

 

Thi tốt nghiệp

           

1

NTE10980

Kỹ thuật hạt nhân

3

30

0

0

BB

HK8

2

NTE10981

Mô phỏng các bài toán trong kỹ thuật hạt nhân

3

30

30

0

BB

HK8

3

NTE10990

Seminar tốt nghiệp

4

0

120

0

BB

HK8

 

TỔNG CỘNG HK8

10

         

 

 

 NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Chuyên ngành Vật lý Y khoa

STT

Mã HP

Tên học phần

Số TC

Số tiết

BB/TC

Kế hoạch giảng dạy

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

1

NTE10101

Cơ sở vật lý phóng xạ

2

30

0

0

BB

HK5

2

NTE10102

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ

3

30

30

0

BB

HK5

3

NTE10301

Sinh học bức xạ

2

30

0

0

BB

HK5

 

NTE10302

Cơ thể học và sinh lý học

2

30

0

0

BB

HK5

 

TỔNG CỘNG HK5

9

         

1

NTE10103

Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm trong kỹ thuật hạt nhân

3

30

30

0

BB

HK6

2

NTE10104

Thực tập cơ sở kỹ thuật hạt nhân

2

0

60

0

BB

HK6

3

NTE10105

An toàn bức xạ

3

45

0

0

BB

HK6

4

NTE10303

Cơ sở vật lý trong xạ trị

4

45

30

0

BB

HK6

5

NTE10306

Thực tập cơ sở vật lý y khoa

3

0

90

0

BB

HK6

6

NTE10110

Công nghệ lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân

2

30

0

0

TC

HK6

 

TỔNG CỘNG HK6

17

         

1

NTE10304

Cơ sở vật lý trong y học hạt nhân

3

30

30

0

BB

HK7

2

NTE10305

Thiết bị chẩn đoán và xử lý ảnh y khoa

4

45

30

0

BB

HK7

3

NTE10307

Thực tập chuyên đề vật lý y khoa

3

0

90

0

BB

HK7

4

NTE10106

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt nhân

2

0

60

0

TC

HK7

5

NTE10107

Nguyên lý và ứng dụng máy gia tốc

2

30

0

0

TC

HK7

6

NTE10108

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

2

30

0

0

TC

HK7

7

NTE10109

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn

3

45

0

0

TC

HK7

8

NTE10118

Vật lý hạt cơ bản

2

30

0

0

TC

HK7

 

TỔNG CỘNG HK7

16

         

1

NTE10995

Khóa luận tốt nghiệp

10

10

0

0

BB

HK8

 

Thi tốt nghiệp

           

1

NTE10980

Kỹ thuật hạt nhân

3

30

0

0

BB

HK8

2

NTE10981

Mô phỏng các bài toán trong kỹ thuật hạt nhân

3

30

30

0

BB

HK8

3

NTE10990

Seminar tốt nghiệp

4

0

120

0

BB

HK8

 

TỔNG CỘNG HK8

10

         

 

 

 

 NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Chuyên ngành Năng lượng và Điện hạt nhân

STT

Mã HP

Tên học phần

Số TC

Số tiết

BB/TC

Kế hoạch giảng dạy

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

1

NTE10101

Cơ sở vật lý phóng xạ

2

30

0

0

BB

HK5

2

NTE10102

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ

3

30

30

0

BB

HK5

3

NTE10111

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân

3

45

0

0

BB

HK5

4

NTE10112

Vật lý lò phản ứng

4

60

0

0

BB

HK5

 

TỔNG CỘNG HK5

12

         

1

NTE10103

Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm trong kỹ thuật hạt nhân

3

30

30

0

BB

HK6

2

NTE10104

Thực tập cơ sở kỹ thuật hạt nhân

2

0

60

0

BB

HK6

3

NTE10105

An toàn bức xạ

3

45

0

0

BB

HK6

4

NTE10110

Công nghệ lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân

2

30

0

0

BB

HK6

5

NTE10201

Thủy nhiệt học trong lò phản ứng

3

45

0

0

BB

HK6

 

TỔNG CỘNG HK6

13

         

1

NTE10106

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt nhân

2

0

60

0

BB

HK7

2

NTE10202

An toàn hạt nhân

2

30

0

0

BB

HK7

3

NTE10203

Mô phỏng vận hành nhà máy điện hạt nhân

2

0

60

0

BB

HK7

4

NTE10204

Thực tập chuyên đề Năng lượng hạt nhân

2

0

60

0

BB

HK7

5

NTE10107

Nguyên lý và ứng dụng máy gia tốc

2

30

0

0

TC

HK7

6

NTE10108

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

2

30

0

0

TC

HK7

7

NTE10109

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn

3

45

0

0

TC

HK7

8

NTE10116

Ứng dụng KTHN trong Nông-Y-Sinh

2

30

0

0

TC

HK7

9

NTE10117

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân

2

0

60

0

TC

HK7

10

NTE10205

Chu trình nhiêu liệu và hóa phóng xạ

3

45

0

0

TC

HK7

 

TỔNG CỘNG HK7

14

         

1

NTE10995

Khóa luận tốt nghiệp

10

10

0

0

BB

HK8

 

Thi tốt nghiệp

           

1

NTE10980

Kỹ thuật hạt nhân

3

30

0

0

BB

HK8

2

NTE10981

Mô phỏng các bài toán trong kỹ thuật hạt nhân

3

30

30

0

BB

HK8

3

NTE10990

Seminar tốt nghiệp

4

0

120

0

BB

HK8

 

TỔNG CỘNG HK8

           
FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1