bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Kết quả

1

Thế folding hạt nhân trong nghiên cứu tán xạ đàn hồi 12C(12C,12C)12C ở năng lượng thấp

T2016-03, ĐHKHTN-ĐHQG-HCM

2016-2017

Chủ nhiệm

Tốt

2 Nghiên cứu tán xạ đàn hồi Alpha - hạt nhân và phân rã Alpha ĐHQG C2019 2019-2020 Chủ nhiệm

Đang thực hiện

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1