bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 66 /TB-KHTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v thực hiện khảo sát sau đợt Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2021-2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc tổ chức thực hiện khảo sát sinh viên sau đợt Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa 2021, như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Sinh viên khóa 2021 đã tham gia sinh hoạt công dân đầu khóa

2. Hình thức khảo sát

  • Sinh viên tham gia SHCD đầu khóa năm học 2021-2022 sẽ thực hiện khảo sát trực tuyến thay cho bài kiểm tra:
  • Khảo sát trực tuyến tại: https://forms.office.com/ksshcdđk2021
  • Số câu hỏi khảo sát: 16 câu
  • Sinh viên thực hiện bài kiểm tra bằng máy tính cá nhân tại nhà.

3. Thời gian khảo sát

  • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2021
  • Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Công nhận kết quả: Trường hợp sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022)(theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

-  Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

-          Lưu: CSTV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1