bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

THỜI KHÓA BIỂU HK2 2016-2017

Chuyên ngành Vật Lý Hạt Nhân 2014 (20 sinh viên)

Tiết Thời gian THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 06:40 - 07:30   VLH405

An toàn liều lượng

(Thầy Tạo)-F203

 

VLH406

Xử lý số liệu

(Cô Loan)-B36

 
2 07:30  - 08:20      
3 08:30 - 09:20      
4 09:20 - 10:10      

VLH407

Ứng dụng TH trong VLHN

(Cô Loan)-B36

5 10:20 – 11:10        
6 11:10 – 12:00        
7 12:30 – 13:20

VLH409

Thực tập chuyên đề 1

 

VLH407

Ứng dụng TH trong VLHN

(Cô Trân)-B36

X  
8 13:20 - 14:10

VLH404

Vật lý lò phản ứng

(Thầy Phương)

H2

 
9 14:20 - 15:10  
10 15:10 - 16:00    
11 16:10 - 17:00    
12 17:00 - 17:50      

Chuyên ngành KTHN 2014 (12 sinh viên)

Tiết Thời gian THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 06:40 - 07:30  

KHN105

An toàn phóng xạ

(Thầy Tạo)-F203

KHN104

Thực tập cơ sở KTHN

KHN204

Ứng dụng KTHN trong môi trường

(Thầy Thanh)-H2

X
2 07:30  - 08:20  
3 08:30 - 09:20  
4 09:20 - 10:10      
5 10:20 - 11:10        
6 11:10 - 12:00          
7 12:30 - 13:20  

KHN202

CNg bức xạ

(Thầy Tập)

F300

KHN203

KT phân tích HN

(Thầy Phương)

H2

 
8 13:20 - 14:10

KHN106

Phân tích số liệu KTHN

(Cô Loan)-B36

   
9 14:20 - 15:10    
10 15:10 - 16:00        
11 16:10 - 17:00          
12 17:00 - 17:50          

 

 Chuyên ngành VLYK 2014 (16 sinh viên)

Tiết Thời gian THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 06:40 - 07:30  

KHN105

An toàn phóng xạ

(Thầy Tạo)-F203

KHN104

Thực tập cơ sở KTHN

  X
2 07:30  - 08:20    
3 08:30 - 09:20    
4 09:20 - 10:10      
5 10:20 - 11:10        
6 11:10 - 12:00          
7 12:30 - 13:20        
8 13:20 - 14:10

KHN106

Phân tích số liệu KTHN

(Cô Loan)-B36

KHN403

CSVL  trong xạ trị

(Cô Thu + BV Ung Bướu)

P.học BM

KHN202

Cơ thể học và sinh lý học

(BS Tiến)-H2

 

KHN404

Cơ sở vật lý trong chẩn đoán hình ảnh

(Thầy Hòa)-H2

9 14:20 - 15:10  
10 15:10 - 16:00  
11 16:10 - 17:00        
12 17:00 - 17:50          

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1