bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Le Thi Ngoc Trang, Huynh Dinh Chuong, Tran Thien Thanh

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2020)

Abstract:

In this study, the optimization of the p-type HPGe detector model has been performed to improve the accuracy of Monte Carlo simulation in calculating full energy peak efficiency. The optimized detector model was validated by comparison of simulated efficiencies with experimental efficiencies for measurement configurations of point-like sources at various distances from the detector surface and cylindrical sources on the detector surface. The obtained results showed an excellent agreement between the simulated and experimental efficiencies with relative deviations of less than 4% in the energy range from 53 to 1847 keV.

More detail >>

Huynh Dinh Chuong, Truong Thanh Sang, Hoang Duc Tam

Radiation Physics and Chemistry 179 (2021) 109216

Abstract:

In this study, we propose a new approach for determining the density of liquid based on the gamma transmission technique in combination with Monte Carlo simulation. This approach involves analysing the sensitivity of the measurement whilst changing the diameter of a tube containing a liquid and then based on the simulated data to construct a linear calibration curve. The proposed approach is validated by measuring the density of nine liquids with a density in the range of 0.6–2.0 g cm−3 for four various diameters of the tubes. The results showed the percent di erence between the measured and the reference densities of less than 5% for most measurements, and the relative uncertainty of measurements of less than 4%.

More detail >>

Lê Hoàng Minh, Lê Quang Vương, Huỳnh Đình Chương, Huỳnh Thanh Nhẫn, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 56, Số chuyên đề: Khoa học tựnhiên (2020)(1):63-71

Tóm tắt:

Trong nghiên cứu này, phương pháp Monte Carlo được áp dụng để mô phỏng cho hệ đo tán xạ Rayleigh-Compton sửdụng đầu dò bán dẫn Si(Li) trên phần mềm MCNP6. Trong đó, tia gamma tới mang năng lượng 59,54 keV được phát ra từ nguồn 241Am và góc tán xạ được xác định ở 124o . Các bia tán xạ là các đơn nguyên tố có nguyên tử số Z trải dài từ 13 đến 82. Song song với việc mô phỏng, các giá trị lý thuyết của tỉ số Rayleigh-Compton đã được tính toán dựa vào các mô hình NRFF, RFF, MFF trên phần mềm MATLAB. Các kết quả giá trị tỉ số Rayleigh-Compton từ mô phỏng và tính toán lý thuyết có độ sai biệt trung bình dưới 4%. Như vậy, với mô hình mô phỏng hệđo tán xạ Rayleigh-Compton như trên, việc xác định nguyên tử số hiệu dụng cũng như mật độ electron cho các hợp chất có thể được thực hiện chính xác, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Xem thêm tại đây

Châu Thành Tài, Võ Công Phát, Phạm Ngọc Sơn, Trần Thiện Thanh Châu Văn Tạo

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 56,Số chuyên đề:Khoa học tự nhiên (2020)(1):127-133

Tóm tắt:

Trong công trình này, chương trình mô phỏng Geant 4 và MCNP-CP được sử dụng để mô hình hóa hệ phổ kế triệt Compton tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Hệ phổ kế bao gồm 12 tinh thể nhấp nháy Bisthmuth Germanate (BGO) đặt xung quanh HPGe được sử dụng để giảm phông từ tán xạ Compton. Kết quả mô phỏng cho thấy có sự phù hợp tốt của hàm đáp ứng của nguồn phóng xạ dạng điểm đối với các đồng vị Na-22, Co-60 và Cs-137. Hơn nữa, hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần được so sánh giữa hai chương trình với độ sai biệt dưới 1%. Nghiên cứu này là kết quả ban đầu trong việc tối ưu hóa cấu hình của hệ đo và so sánh với kết quả thực nghiệm trong tương lai.

Xem thêm tại đây

 Mean-field description of heavy-ion scattering at low energies and fusion

Dao T. Khoa, Le Hoang Chien, Do Cong Cuong, Nguyen Hoang Phuc

Abstract:

The nuclear mean-field potential built up during the 12C + 12C and 16O + 16O collisions at low energies relevant for the carbon- and oxygen-burning processes is constructed within the double-folding model (DFM) using the realistic ground-state densities of 12C and 16O, and CDM3Yn density-dependent nucleon–nucleon (NN) inter- action. The rearrangement term, indicated by the Hugenholtz–van Hove theorem for the single-particle energy in nuclear matter, is properly considered in the DFM calculation. To validate the use of the density-dependent NN interaction at low energies, an adiabatic approximation was suggested for the dinuclear overlap density. The reliability of the nucleus–nucleus potential predicted through this low-energy version of the DFM was tested in the optical model (OM) analysis of the elastic 12 C + 12 C and 16 O + 16O scattering data at energies below 10 MeV/nucleon. These OM results provide a consistently good description of the elastic angular distributions and 90 excitation function. The dinuclear mean-field potential predicted by the DFM is further used to determine the astrophysical S factor of the 12C + 12C and 16O + 16O fusions in the barrier penetration model. Without any adjustment of the potential strength, our results reproduce the non-resonant behavior of the S factor of the 12C + 12C and 16O + 16O fusions very well over a wide range of energies.

More detail >>

 

 

 Van Thang Nguyen,  Nguyen Phong Thu Huynh , Ngoc Ba Vu,  Cong Hao Le

 Agricultural Water Management 243 (2021) 106453

Abstract:

Groundwater and inorganic fertilizers are regularly applied to agricultural soils, but their 226Ra content is potentially hazardous to human health and the environment. Due to irrigation and fertilization processes, 226Ra can accumulate in topsoils, and might also leach to subsoils, groundwater, and surface water. However, there are few studies on the accumulation of radium in the agricultural soils due to irrigation with groundwater. In this work, we analysed the radium content in 60 groundwater samples collected from a coastal area of Phu Yen Province, Vietnam where groundwater is regularly used for irrigation practices. Long-term accumulation of 226Ra in agricultural topsoils due to irrigation with groundwater was modelled for rice, maize, potato, and tomato top- soils. The fate of 226Ra in the topsoil (0–20 cm) was studied by using the Canadian Environmental Modelling Centre (CEMC) soil model and the HYDRUS-1D model. We found that the total inputs of 226Ra were 0.83, 2.45, 0.24, and 0.57 Bq m−2 d−1 for rice, maize, potato, and tomato soils, respectively. The total removals were 0.145, 0.236, 0.272, and 0.125 Bq m−2 d-1 found in rice, maize, potato, and tomato soils, respectively. A simple formula was developed to calculate the accumulation rate of 226Ra in the topsoil. Using this model we predict that the activity concentration of 226Ra will increase in rice, maize, and tomato soil, but will remain almost unchanged in potato soils. The accumulation rates 226Ra were 224, 791, and 115 Bq m−2 y−1. After 25 years of agricultural practices, the total activity values of 226Ra that accumulate in rice, maize, and tomato soils can reach 5147, 17278, and 2711 Bq m−2, respectively. We found the good agreements in the results based on two models. The irrigation practices with groundwater samples contribute 96.7, 79.5, and 79.8 % of 226Ra to the accumulation rates of 226Ra in rice, maize, and tomato soils, respectively.

More detail >>

 

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1